Rozliczanie transakcji kartami płatniczymi


Do kontrolowania transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych oraz rozliczeń z Centrum Kart Płatniczych służy tabela CENTRUM KART PŁATNICZYCH

Tabele -> Bank firmy -> Centrum kart płatniczych.

Program rejestruje w niej wszystkie wystawione dokumenty (faktury, paragony), które miały formę płatności: karta.
Aby korzystać z tej formy płatności należy najpierw zdefiniować kartę kredytową: Miesiące -> Instalacja konfiguracja -> Definiowanie -> Karty kredytowe.

Oprócz tego w kolumnie "Wartość regulacji" odnotowywane są wpłaty na konto od Centrum Kart Płatniczych będące rozliczeniem dokonanych wcześniej transakcji.
(Jak rozliczyć dług CKP?)

Za pomocą klawisza "F6 Pokaż niezgodności" można w każdej chwili sprawdzić saldo rozliczeń poprzez porównanie kwot płatności kartą z kwotami wpłat z CKP.

 

Opis kolumn tabeli

Data transakcji - dzień w którym przeprowadzone były płatności kartami płatniczymi,
Wartość transakcji - suma płatności kartami płatniczymi z danego dnia,
Wartość regulacji - wartość regulacji z centrum kart płatniczych,
Wysokość prowizji - wysokość prowizji w % jaka pobierana jest przez centrum kart płatniczych,
Opłaty prowizyjne - wartość transakcji x wysokość prowizji,
Opłaty dodatkowe - np. opłata za terminal,
Saldo - Wartość transakcji - Wartość regulacji - Opłaty prowizyjne - Opłaty dodatkowe,
Data wypełnienia - data wpisania wartości transakcji na dany dzień,
Data regulacji - data dokonania regulacji przez centrum kart płatniczych za transakcje zapłacone kartą na dany dzień,
Inicjały - inicjały wypełniającego tabelę,
Uwagi - dodatkowe uwagi.

 

Opis klawiszy funkcyjnych
 

  • F3 Druk - możliwość wydrukowania tabeli,
  • F4 Wypełnij - służy do wypełnienia tabeli wartościami transakcji zapłaconych kartami w danym okresie. Do tego celu służy poniższe okno dialogowe. W oknie podajemy okres, za który chcemy wpisać do tabeli transakcje kartami oraz wysokość prowizji jaką obciąża nas centrum kart płatniczych. Naciskając F12 program przegląda rejestry sprzedaży i sumuje wartość sprzedaży dokumentów (płaconych za pomocą karty) z podziałem na dni.
    F5 Pokaż dokumenty - ponieważ w tabeli w jednym wierszu znajduje się suma transakcji z jednego dnia, program umożliwia pokazanie dokumentów na dany dzień. Po naciśnięciu F5 pojawia się okno dialogowe z listą dokumentów sprzedaży zapłaconych kartą na dany dzień.
  • F6 Pokaż niezgodności - służy do pokazania niezgodności pomiędzy przelewami bankowymi regulującymi płatności kartami a wartościami regulacji wpisanych do tabeli. Po wybraniu okresu do sprawdzenia program przegląda konta bankowe pod kątem regulacji z centrum kart płatniczych oraz dat i jeśli istnieją jakieś różnice w wartości przelewów na dany dzień i wartości regulacji na dany dzień (w tabeli kolumna 'Data regulacji') wyświetla je w liście.

Rozliczenie długu centrum kart płatniczych

Rozliczenie powiązane jest z kontem bankowym

Tabele -> Bank firmy -> Konto bankowe.

Aby dokonać regulacji płatności kartami na dany dzień należy wejść do tabeli "Konto bankowe", następnie nacinąć klawisz "F5 Inna wpłata na konto".
W wyświetlonym oknie wpisać kwotę przelewu, wybrać "F7 Rodzaj operacji" "Zapłata z C.K.".

Po naciśnięciu F12 OK pojawi się następne okno, w którym należy wpisać datę oraz kwotę regulacji. Kwota regulacji może zostać zmieniona oraz podzielona na kilka dni.

Kwoty regulacji na podane dni są wpisywane do tabeli "Centrum kart płatniczych' w kolumnie" "'Wartość regulacji" i są sumowane lub nadpisywane.