ODWROTNE OBCIĄŻENIE (zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług)

Od 01.10.2013 r. zaczęła obowiązywać USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Podstawowym celem ustawy jest stworzenie instrumentów prawnych pozwalających na przeciwdziałanie nadużyciom w zakresie podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi, tj. niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami, złotem oraz niektórymi odpadami.

Przeciwdziałaniu oszustwom w obrocie tzw. towarami wrażliwymi służyć ma m.in.: rozszerzenie katalogu towarów w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według zasad tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia (szczegółowy wykaz towarów dostępny jest w załączniku do ustawy).

Aby dostosować program do ww. przepisów zostały naniesione odpowiednie zmiany w działaniu programu (od wersji 5.1.xxxx.5976). Aby odpowiednio wystawiać dokumenty z odwrotnym obciążeniem należy program odpowiednio do tego przygotować.

1. W menu „Miesiące → Instalacja, konfiguracja → Definiowanie → Stawki VAT” należy włączyć stawkę VAT „Stawka Odwr.Obc.” („O.o.”)

Rys.1 Definiowanie stawek VAT

2. Wszystkim towarom podlegającym odwrotnemu obciążeniu zaznaczamy w magazynie w rubryce „Opcje” (przy standardowym ustawieniu programu z dwoma cenami sprzedaży jest to rubryka nr 45) znacznik „M towar sprzedawany z odwrotnym obciążeniem VAT”

Rys.2 Oznaczenie towarów w magazynie.

3. Ustawa wymaga również, aby dokumenty zawierające towary, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca towaru, były oznaczone adnotacją zawierającą wyrazy „odwrotne obciążenie”. Aby spełnić ten warunek należy zmodyfikować wzór wydruku faktury. W tym celu należy w częsci towarowej dowolnej faktury krajowej poprzez klawisz TAB uruchomić definiowanie wzorów wydruków, następnie poprzez klawisz F1 skopiować używany wzór faktury. Następnie należy wejść do nagłówka lub stopki utworzonej faktury i dodać na nim za pomocą kombinacji klawiszy "Ctrl+Ins"  - pole widoczne poniżej.  Pole zawiera napis Odwrotne obciążenie i jest automatycznie wypełniane w razie potrzeby, gdy na dokumencie pojawi się stawka "O.o."

 

Rys. 3 Dodawanie pola opis dokumentu na wzór wydruku.

Po dodaniu na wzór pola oraz pobraniu pozycji z odwrotnym obciążeniem VAT przykładowa faktura może wyglądać następująco:

Rys.4. Przykładowa faktura.

 

DZIAŁANIE PROGRAMU:

Kontrahent pobierany do dokumentu sprzedaży, na  którym ma zostać zastosowane odwrotne obciążenie, musi w programie być zdefiniowany jako płatnik VAT.

Podczas pobierania danego towau na dokument sprzedaży program wykrywa, że ma on w magazynie znacznik „M towar sprzedawany z odwrotnym obciążeniem VAT” i automatycznie zmienia mu stawkę VAT na "O.o."  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Art. 106e. ust. 1 pkt 9 dla takich towarów faktura powinna zawierać cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto). Dlatego podczas pobierania takiego towaru - bez względu na to czy dokumenty dla firm są wystawiane w cenach netto czy brutto - program pobiera cenę jednostkową netto.

UWAGA: Takie zachowanie programu jest zagwarantowane w przypadku włączenia odpowiedniego znacznika w magazynie („M towar sprzedawany z odwrotnym obciążeniem VAT”). W przypadku gdy nie zdefiniujemy go w magazynie i będziemy zmieniać stawkę VAT "ręcznie" na dokumencie program poprawnie zachowa się tylko na dokumentach w wystawianych w cenach netto. W przypadku dokumentów w cenach brutto program poinformuje użytkownika, że ceny należy dostosować ręcznie, tzn. wpisać poprawną cenę netto.

Rys.5. Ręczna zmiana stawki VAT na stawkę "O.o." na dokumencie sprzedaży w cenach BRUTTO.