Weryfikacja - weryfikacja poprawności faktur zakupu/sprzedaży

Opis

Wtyczka służy do sprawdzania poprawności faktur zakupu lub sprzedaży wprowadzonych do programu. Sprawdzanie polega na porównywaniu listy pozycji znajdujących się na dokumencie z rzeczywiście zakupionym/sprzedanym towarem.

Uwaga! Współpracuje z programem od wersji 4.7.810 (sierpień 2004) wzwyż.

Działanie

Po zainstalowaniu wtyczki, przy uruchamianiu programu pojawia się okno informacyjne:

 


Aby wywołać okno weryfikacji należy wejść do rejestru faktur krajowych (zakupu lub sprzedaży), odnaleźć żądany dokument, wcisnąć klawisze: CTRL+1.

 

 

Okno Sprawdź fakturę zawiera informację o towarach znajdujących się na dokumencie: nazwę towaru, kod kreskowy oraz ilość.

Wprowadzanie informacji o weryfikowanym towarze może się odbywać na kilka sposobów:

  • poprzez wybranie pozycji z listy,
  • poprzez wpisanie kodu kreskowego,
  • poprzez zeskanowanie kodu kreskowego skanerem,
  • poprzez wczytanie listy towarów z inwentaryzatora.

Kod kreskowy sprawdzanego towaru należy wpisać w oknie: Symbol towaru. Odnaleziona na liście pozycja zostaje z niej usunięta. Podając symbole kolejnych towarów usuwamy z niej wszystkie pozycje, co oznacza zgodność faktury z towarami.

W sytuacji gdy podamy symbol towaru, którego nie ma na liście (dokumencie), zostanie on tam dopisany i oznaczony symbolem: ??? (za dużo towaru).

Gdy po zakończeniu weryfikacji na liście zostanie jakaś pozycja, oznacza to że brakuje wskazanego towaru.


Uwaga!
Podając kod kreskowy towaru, którego nie ma w dokumencie, program przeszukuje magazyn i dopisuje do listy towar odpowiadający danemu kodowi. Przeszukiwane są jednak tylko magazyny posiadające typ magazynu: handlowy.

Kontrola ilości

Wtyczka umożliwia również kontrolę ilości towaru na fakturze (ustawienie domyślne).
Gdy wprowadzona ilość równa jest ilości na fakturze, pozycja taka usuwana jest z listy. Wprowadzenie ilości mniejszej powoduje oznaczenie towaru symbolem !!! (brakuje towaru), a w kolumnie Ilość pokazana jest różnica pomiędzy ilością wprowadzoną a ilością w dokumencie. Podanie większej ilości sprawia, że towar zostaje oznaczony symbolem ??? (za dużo towaru).

Odczyt z inwentaryzatora

W celu przyspieszenia weryfikacji można posłużyć się inwentaryzatorem przy zbieraniu informacji o zakupionym/sprzedanym towarze.

Wcześniej należy w programie zdefiniować parametry odczytu urządzenia.
W tym celu należy wejść do:

Miesiące -> Inne urządznia -> Inwentaryzator -> Parametry odczytu

i w oknie Nazwa pliku podać: DATA.TXT

Do odczytu danych z urządzenia służy klawisz F4 Odczytaj inwentaryzator.

Po odczytaniu danych, program zapisuje je do pliku, porównuje z listą towarów w dokumencie i wyświetla pozycje, które się nie zgadzają, oznaczając je symbolami ??? lub !!!.

 

Raport z weryfikacji

Wyniki weryfikacji można zapisać do pliku w celu wydrukowania lub archiwizacji. Służy do tego klawisz F5 Zapisz raport. Po naciśnięciu w/w klawisza pojawia się podsumowanie:

 

 

Po zaakceptowaniu podsumowania program tworzy raport z weryfikacji zawierający wykaz niepoprawnych pozycji. Raport zostaje zapisany do pliku tekstowego we wskazanej lokalizacji.
Sprawdzanie dokumentu można w każdej chwili przerwać klawiszem F12 lub Esc. Ponowne wywołanie klawisza Ctrl + A na tej samej fakturze pozwoli kontynuować przerwaną weryfikację.

 

pobierz plik: weryfikacja.exe