Inwentaryzacja

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie, udostępniamy Państwu szczegółowy opis wykonania inwentaryzacji w firmie. Coroczne pytania i telefony związane z obowiązkiem wykonania rocznego remanentu skłoniły nas do napisania kilku słów na ten temat. Oczywiście w każdej firmie może być inna specyfika inwentaryzacji, więc i operacje mogą się nieznacznie różnić od opisywanych. Osoba obsługująca system, czytając dostępne funkcje dobierze na pewno coś dla swojej firmy.
Inwentaryzacja (inaczej remanent) polega na policzeniu towarów w przedsiębiorstwie. Następnie policzone stany magazynowe towarów są wprowadzane do programu (podczas ręcznej edycji protokołu różnic lub przy pomocy inwentaryzatora), uwieńczeniem naszej pracy jest automatyczne porównanie ze stanami towarów prowadzonych przez program i wprowadzenie korekt.

Podstawowymi czynnościami wykonywanymi podczas inwentaryzacji są:

 1. Pobranie aktualnych stanów magazynowych.
 2. Wydruk spisu z natury dla komisji inwentaryzacyjnej.
 3. Wprowadzenie ilości spisanych przez komisję do programu.
 4. Aktualizacja stanów magazynowych.
 5. Wydruk remanentu.
   

UWAGA:
PRZED ROZPOCZĘCIEM INWENTARYZACJI NALEŻY KONIECZNIE SPRAWDZIĆ NASTĘPUJĄCE RZECZY:

 1. Czy zostały odczytane kasy fiskalne a sprzedaż jest odpisana z magazynu?
 2. Czy zostały wprowadzone wszystkie dokumenty zakupu oraz sprzedaży?
 3. Czy nie ma w programie nieodpisanych dokumentów?

Wszystkie powyższe przypadki powodują rozbieżności ilościowo-wartościowe, które należy później wyjaśniać dużym nakładem czasu i sił. Sprawdzenie powyższych punktów przed rozpoczęciem remanentu gwarantuje nam poprawność stanów magazynowych.

Rozróżniamy dwa rodzaje inwentaryzacji:
1. Inwentaryzacja ręczna.
2. Inwentaryzacja elektroniczna prowadzona przy pomocy inwentaryzatora.

Podczas prowadzenia inwentaryzacji ręcznej wpisujemy dane uzyskane ze spisu z natury bezpośrednio do komputera, natomiast przy użyciu inwentaryzatora dane zostają przelane prosto z kolektora danych (inwentaryzatora) do tabeli. Program pozwala na jednoczesną pracę osób korzystających z inwentaryzatorów i tych wprowadzających stany ręcznie.


Pierwszym krokiem jest wstępne przygotowanie danych do spisu z natury. Wykonujemy to w menu:
Tabele -> Protokół różnic

W wersjach programu od 4.7, protokół różnic znajduje się w menu:
Raporty -> Inwentura -> Protokół różnic - korekta stanów


To właśnie w protokole różnic będziemy wprowadzać dane ilościowe. Tabela zawiera wszystkie potrzebne w inwentaryzacji, dane:

 •   Nazwę towaru
 •   Symbol i indeks
 •   Jednostkę miary
 •   Stawki VAT
 •   Ceny zakupu i sprzedaży

Gdy już jesteśmy w tabeli protokołu różnic musimy pobrać dane do inwentaryzacji z zasobów kartotek magazynowych. Wykonujemy to poprzez wciśnięcie klawisza F4 Wypełnij (w starszych programach F4 Pobierz stany z magazynu).

UWAGA:
Pobranie danych do protokołu różnic wykasowuje poprzednią zawartość tej tabeli!

W tym miejscu musimy podjąć kilka ważnych decyzji:
F2 - wg jakich cen sprzedaży ma być dokonana wycena towaru (pierwszych czy drugich, gdyż ceny zakupu pobierane są z definicji)
F3 - na jaki dzień mają zostać pobrane towary z magazynu. System pobiera dane na koniec dnia, więc robiąc inwentaryzację "na wczoraj" datę wpisujemy także wczorajszą
F4 - zaznaczamy inwentaryzowane magazyny
F5 - w tym miejscu wybieramy interesujące nas grupy towarowe
F6 - w tym miejscu wybieramy interesujące nas kategorie
F7 - przyciskiem St. rzeczywisty ustalamy, w jaki sposób mają być traktowane towary pobierane z magazynu. Ustalenie to jest bardzo ważnym krokiem w przypadku prowadzeniu magazynu o dużej ilości towarów, gdzie mogły wystąpić np. duże zmiany ilościowo wartościowe.

W przypadku inwentaryzacji rocznej najczęściej zaznacza się opcję "wstępnie wyzeruj". W celu zatwierdzenia wciskamy klawisz F12.

Po powrocie do okna "Pobierz dane do korekty" również wybieramy klawisz F12 w celu akceptacji.

Po tej operacji tabela protokołu różnic zostanie wypełniona. W ten sposób mamy przygotowane dane i możemy rozpocząć wprowadzanie ilości z arkuszy inwentaryzacyjnych. Jak już wcześniej było opisane, wprowadzanie danych może następować w dwojaki sposób: ręcznie, korzystając z klawisza funkcyjnego F5,

lub za pomocą inwentaryzatora, poprzez wciśnięcie klawisza F7. Po zakończonym wprowadzaniu danych, należy sprawdzić poprawność zapisów (czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu) i wprowadzić zmiany do magazynu. Wszystkie pozycje, które zostały przez nas zmienione zostaną automatycznie uaktualnione w magazynie, natomiast pozycje, które według komputera powinny być na stanie magazynowym a faktycznie ich nie ma, zostaną wprowadzone ze stanem 0.

Aby wprowadzić dane do magazynu wciskamy klawisz F6.

Jakikolwiek brak lub nadmiar danego towaru na magazynie zostanie odnotowany w rubryce nr 9: Różnica między stanami. Istnieją przypadki, gdy musimy pobrać dane do tabeli inwentaryzacji raz jeszcze, a mamy już wprowadzone stany ilościowe (np. została wpisana błędnie data spisu, pominięty któryś z magazynów lub grup towarowych). W takim przypadku należy wybrać opcję F10 Odśwież stan wg komputera. Po tej czynności stany wg komputera zostaną odświeżone, a my możemy powrócić do dalszego wprowadzania danych.


WARTO WIEDZIEĆ!

Podczas wypełnienia tabeli "Protokół różnic" istotne jest ustawienie opcji "Stan rzeczywisty". Opcja ta reguluje wstępne wypełnienie rubryk "Stan rzeczywisty" i "Stan według komputera":

 • Ustal wg. komputera - powyższa funkcja stosowana jest w przypadku sporządzania inwentaryzacji cząstkowej, wyrywkowej, a stosowana jest głównie, gdy mamy do skorygowania małą ilość asortymentu w obszernym magazynie. Program w rubryce "Stan rzeczywisty" wpisze tę samą ilość co w rubryce "stan wg komputera". Spowoduje to, iż modyfikacji ulegną tylko te pozycję, którym zmienimy stan. Błędem jest ustawienie tej opcji przy inwentaryzacji na koniec roku.
 • Wstępnie wyzeruj - opcja jest przeznaczona dla remanentów masowych (roczne), w których spisujemy cały zapas. Jeżeli wstępnie nie wyzerujemy stanów rzeczywistych, to program zmodyfikuje tylko te towary, w których wystąpi różnica pomiędzy stanem rzeczywistym a komputerowym, natomiast pozycje, w których nie dokonamy żadnych zmian potraktowane zostaną jako nie wymagające modyfikacji. W praktyce dochodzi wówczas do pozostawienia towarów całkowicie nieobecnych w magazynie bez zmian, gdyż osoby z komisji wpisują na arkusz tylko towary odnalezione w magazynie pomijając tym samym pozycje, które są w programie, lecz nie ma ich w rzeczywistości. Wstępne wyzerowanie wszystkich pozycji może nas przed tym uchronić.

W przypadku redukcji stanów cena zakupu nie odgrywa żadnej roli, gdyż program ustala wartość rozchodu w oparciu o cenę nabycia dostaw, które ulegną redukcji. Różnice sprowadzają się do tego, w której rubryce umieszczony zostanie zapis (w rozchodzie czy też w przychodzie ze znakiem minus) oraz w podaniu ceny sprzedaży lub nie w przypadku umieszczenia zapisu w rubryce rozchód.

Nadwyżki oznaczają po prostu konieczność zwiększenia stanów. Istotną rolę odgrywa tutaj problem naniesienia cen zakupu towaru. Jeżeli tych cen nie naniesiemy, to przy późniejszej sprzedaży takich pozycji program zarejestruje stuprocentowy zysk. Naniesienie cen zakupu oznacza wprowadzenie kosztu do znalezionych pozycji i dość istotnym może być uzasadnienie takiego działania.

Dodatkową opcją zasługującą na szczególną uwagę jest klawisz F9 Inne operacje. Są tam dodatkowe opcje ułatwiające przeprowadzanie inwentaryzacji oraz opcje serwisowe:

Ctrl-F2 Cofnięcie odczytu z inwentaryzatora - użycie tej opcji pozwala na wycofanie błędnego odczytu z inwentaryzatora (czasem zdarza się, że dwukrotnie odczytuje się te same dane z kolektora danych).
Ctrl-F3 Odśwież kody dodatkowe. Stosowanie tej prostej, lecz bardzo pomocnej funkcji rodzi np. sytuacja odnalezienia nowego towaru i dopisanie jego kodu jako barkodu (kodu dodatkowego), bezpośrednio do magazynu (towar ten jest w magazynie, ale pod innym kodem niż znaleziony). Użycie opcji F9 pozwala na szybkie przeglądnięcie i odświeżenie tablicy kodów oraz uaktualnienie spisu towarów i ich kodów w protokole różnic.
Ctrl-F4 Export do centrali - opcja pozwala na wysłanie inwentaryzacji z filii do centrali w fialiach POS.
Ctrl-F5 Wymiana magazynów(serwis) - opcja serwisowa i nie powinno się jej używać. Program zmienia magazyn dla towarów pobranych do protokołu różnic. Do identyfikacji takich samych towarów używa unikatowych identyfikatorów przypisanych towarom w magazynach.
Ctrl-F6 Odtwórz pop. protokół z kartotek mag.(serwis) - funkcję tą stosujemy, gdy został pobrany nowy protokół różnic, a my tymczasem musimy powrócić do poprzedniego protokołu. W wyniku działania tej opcji program przegląda magazyn wyszukując w kartotekach zapisy z wcześniejszej inwentury. Pamiętajmy jednak, iż przywrócenie danych ze starego protokołu oznacza zastąpienie aktualnie edytowanych danych (skasowanie).

Wielorakie sposoby prowadzenia księgowości, jak również elementy analityczne, wymagają pokazania podsumowania w różnych cenach. Aby pokazać interesujące nas wartości należy użyć klawisza F12 i wybrać najlepszą dla nas opcję.

Pamiętajmy jednak, iż wartości te mają charakter przybliżony.

 

Zapraszamy do zapoznania się opisem najczęściej spotykanych pytań i problemów.